Todd Burton, AVP Thomaston Savings Bank and Anne Goico

Todd Burton, AVP Thomaston Savings Bank and Anne Goico